Plats hos oss

HUR DU ANSÖKER

För att få en plats hos oss skall barnet registreras i den kommunala barnomsorgskön. Kontakta antagningen vid Uppsala kommun för vidare instruktion. Vårdnadshavare ansvarar för att rätt vistelsetid och rätt inkomstuppgift finns registrerade hos kommunen.

REGLER OM VISTELSETID OCH RÄTT TILL PLATS PÅ LISALIS FÖRSKOLOR I UPPSALA KOMMUN.

Vilken vistelsetid har jag rätt att ha för mitt barn?

Placering och tid på förskolan styrs av skollagen. Vistelsetiden för barnet beror på sysselsättningen. Vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till en vistelsetid som motsvarar sin arbetstid och/eller studietid plus skälig restid.

För vårdnadshavare som arbetar skift eller har oregelbunden arbetstid är sysselsättningsgraden avgörande för omfattning av tid i förskolan, oavsett när arbetet utförs.

På begäran ska vårdnadshavare kunna styrka sin arbetstid och/eller studietid.

 

Ändring utav vistelsetider

Om vårdnadshavare vill ändra på er kontrakterade vistelsetid ska detta meddelas till kommunen och till rektor på förskolan i så god tid som möjligt.

 

Schema

Vårdnadshavare anger schema för barnet på vår digitala plattform Tyra. Det ska alltid finnas schema inlagt för minst de två närmaste veckorna, en får såklart ange schema för längre period om så önskas. Givetvis får och kan vårdnadshavare hämta sitt barn tidigare än lämnade uppgifter, det är när tiden utökas som vi behöver ha personal utefter barnens säkerhet.

På begäran ska vårdnadshavare kunna styrka sin arbetstid och/eller studietid.

 

Vid lämning och hämtning

När barnets lämnas och hämtas måste vårdnadshavare ta kontakt med berörd personal. Personalen på förskolan måste informeras om någon annan än vårdnadshavarna ska hämta ert barn. Vi lämnar aldrig ut ert barn till någon oavsett vem som hämtar, om vårdnadshavare inte vid varje enskilt tillfälle har informerat om vem som hämtar.

Hämtning sker senast den tid som är angiven på schemat. Barnet ska alltså ha lämnat förskolan den angivna tiden. Detta för att vi planerar bemanning av personal utifrån ert barns vistelsetid enligt schema. Vid försening meddela oss i personalen i god tid innan hämtnings tid. Observera att hämtning ska ske direkt efter avslutade arbeten/studier med skälig restid. För de barn som vistas hos oss 20 timmar/vecka gäller specifika tider (se nedan).

 

Vid graviditetspenning

Graviditetspenning får den som har ett fysiskt påfrestande arbete eller ett arbete som den gravida inte kan utföra på grund av risker i arbetsmiljön. När graviditetspenning beviljats av Försäkringskassan har den gravida rätt till oförändrad vistelsetid i två månader och därefter 20 timmar/vecka, måndag till torsdag kl: 9.00-14.00. Om mer timmar önskas ska den gravida ansöka om detta till myndighetsenheten vid Uppsala kommun. Om den gravida arbetar hela vägen fram till barnets födelse har denne då rätt till barnomsorg på ordinarie schema i 30 dagar efter syskonets födelse.

 

Vid föräldraledighet

Vårdnadshavare som är föräldraledig har rätt till 20 timmar vistelsetid per vecka. Dessa timmar är förlagda måndag till torsdag kl: 9.00-14.00. Den nya vistelsetiden registrerar vårdnadshavare på Uppsala kommuns e-tjänst ebarnungdom, och den ska börja gälla senast 30 dagar efter syskonets födelse.

 

Arbetssökande

Vårdnadshavare som är arbetssökande har rätt till 20 timmar vistelsetid per vecka. Dessa timmar är förlagda måndag till torsdag kl: 9.00-14.00. Den begränsade tiden träder i kraft 30 dagar efter det att vårdnadshavaren har blivit arbetslös eller tidigare om så önskas.

 

Arbetssökande och har fått arbete/börjat studera. Hur snabbt får jag ändra barnets kontrakterade tid?

Om vårdnadshavare har varit arbetssökande och behöver utöka barnets kontrakterade vistelsetid på grund av att den börjat att arbeta eller studera har vårdnadshavaren rätt att utöka barnets vistelsetid direkt.

 

Studerande

Om vårdnadshavare studerar fastställs omsorgstid utifrån studie-schemat som lämnats in, dvs den tid som behövs för att kunna bedriva dina studier.

Vårdnadshavare kan behöva inkomma med ett studieintyg för att styrka sin rätt till plats i barnomsorg.

 

Jag arbetar i skift, vad gäller då?

För vårdnadshavare som arbetar skift eller har oregelbunden arbetstid är sysselsättningsgraden avgörande för omfattning av tid i förskolan, oavsett när arbetet utförs.

 

Får barnet vistas på förskolan när vårdnadshavare har semester eller annan ledighet?

Nej, Barn har rätt till plats inom förskola när vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig. När vårdnadshavare har semester eller annan ledighet har barnet inte rätt till förskola.

 

Kan man byta dagar på förskolan de veckor när det infaller en ”röd” dag?

Tyvärr inte. Det är barnets ordinarie schema som gäller. Infaller en ”röd” dag på en veckodag då barnet vanligtvis går på förskolan är barnet ledigt, man kan inte komma på den lediga dagen istället.

 

Syskon som insjuknat. Får andra barnet vistas på förskolan?

Ja, barnet har rätt att vara på förskolan enligt ordinarie schema. Vid vissa sjukdomar är hela syskonskaran hemma. Tex vid magsjuka, vinterkräksjuka mm. Är ni osäkra prata med personalen på respektive enhet.

 

Om vårdnadshavare är sjukskriven, får barnet vistas på förskolan?

Ja, ni har rätt att lämna ert barn på förskolan enligt det schema som ni lämnat in innan sjukskrivningen. Ni har rätt att behålla den kontrakterade vistelsetiden som ni hade innan sjukskrivningen trädde i kraft. När/om sjukpenning övergår till sjukersättning övergår också vistelsetiden till 20 timmar/vecka mån-tors 9.00-14.00.

 

Förskolan stänger för planeringsdagar

Förskolan stänger för planeringsdagar 4 ggr/läsår. Är ni i behov av barnomsorg när dessa dagar inträffar, meddela er rektor via mail senast 1 månad innan planeringsdagen. Detta för att rektor ska kunna ordna barnomsorg på annan enhet.

 

Förskolan under sommar/jul ledigheter

Förskolorna inom Lisalis drift har sammanslagning under någon/några veckor under sommaren. Likväl under julledighet dec/jan kan sammanslagning förekomma och en förskola är öppen. Det underlättar mycket för förskolan om de vet hur många barn som ska vara i verksamheten under sommaren/julen då flera i personalen är lediga. Håll koll på sista svarsdatumet på ledighetslappen eller i Tyra!

På begäran ska vårdnadshavare kunna styrka sin arbetstid och/eller studietid.

 

Familjen ska ha långledigt. Har mitt barn kvar sin förskoleplats när vi kommer hem igen?

Om barnet ska vara ledig en längre tid från förskolan behöver vårdnadshavare meddela er rektor/verksamhetsledare via mail. Förskoleplacering kan pausas under en viss tid, avgift betalas som vanligt under perioden.

 

Uppsägning utav förskoleplats

Vårdnadshavare har rätt att när som helst under året säga upp plats. Uppsägningstiden är två månader. Avgift betalas under uppsägningstiden.

För att säga upp sin plats kontaktas rektor för vidare information.