Pedagogiken för I Ur och Skur

Barn upptäcker med alla sina sinnen och upplever med hela kroppen. När barn rör sig i naturen tränas på ett naturligt sätt deras förmåga att uppfatta och tolka olika sinnesintryck.  Barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning under våra utevistelser.

Friluftsliv för att hitta glädjen i att röra sig likväl som att känna lugn och ro och få kunskaper vad och hur jag kan göra det i olika miljöer. Få kunskaper om och i naturen, om Allemansrätten och om en hållbar utveckling i praktiken.

Utomhuspedagogik för att erhålla kunskaper och ett lärande i autentiska situationer med alla sinnen.

Upplevelsebaserat
lärande för att få upplevelser enskilt eller tillsammans med
 andra som berör och befästs i hela kroppen. I reflektionen få en förståelse hur andra tänker och få uttrycka egna tankar på lärande som sker.

I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund

Verksamheten ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
  • Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
  • Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
  • Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
  • Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Läs mer på www.friluftsframjandet.se/iurochskur

Förskolans arbete med Grön Flagg stärker också barnens miljömedvetenhet. Läs mer om grön flagg på www.hsr.se/skola-och-forskola


På förskolan arbetar vi aktivt och medvetet med att utveckla barnens sociala kompetenser, att lära dem att respektera och lyssna på varandra samt att lösa konflikter. Vi arbetar för att barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Den fria leken ges utrymme i verksamheten på Småfolkets förskola. Genom leken får barnen möjlighet att utveckla samförstånd, ömsesidighet och turtagande i samspelet med sina kamrater och förskolans pedagoger. Barnen får en förståelse för sin omvärld och på så sätt utvecklar de sina sociala, emotionella, motoriska och intellektuella förmågor.