FöräldrasamverkanFöräldrasamverkan är centralt inom I Ur och Skur, för att uppnå god kvalitet. Det centrala är att barnens två världar, hemmet och förskolan, måste mötas och samverka för att barnen ska få så goda förutsättningar som möjligt. Verksamheten är alltså ett komplement till hemmet.

Att välja en kooperativ förskola för sitt barn innebär en fantastisk möjlighet att få vara med att skapa den bästa miljön för sitt barn, samtidigt som det även krävs en del engagemang och arbetsinsatser av föräldrar. I ett kooperativ ligger ett antal arbetsuppgifter på föräldrarna. Vid föreningens årsmöte väljs ordförande, sekreterare, kassör och personalansvarig till ordinarie ledamöter i styrelsen som därutöver består av 1-2 övriga ledamöter. Förskolechefen deltar på styrelsemötena men ingår inte i styrelsen. Dessutom väljs bland annat ansvariga för inomhusmiljön, utomhusmiljön och IT.

Förskolan städas av föräldrarna. En städvecka innebär att man under två vardagar städar vissa delar av förskolan. Vidare städas förskolan lite mer omfattande efter veckans slut. Varje familj har oftast två städveckor per termin.

En vuxen från varje familj träffas också två gånger per termin för att ordna och förbättra utomhus- respektive inomhusmiljön. Dessa fixardagar är inte bara ett tillfälle att göra förbättringar på förskolan utan också en möjlighet för föräldrarna att ses och lära känna varandra.

Varannan onsdag mellan kl. 14.45 – 17.00 har personalen planeringsmöte och då ansvarar tre familjer tillsammans för verksamheten och stänger förskolan. Normalt har varje familj två sådana vikariedagar per termin.

De som innehar uppdragen som ordförande, kassör och personalansvarig är befriade från alla andra åtaganden och deltar därför inte i fixardagarna, städveckorna eller onsdagseftermiddagarna. Även den som ansvarar för lönerna har viss befrielse.

Övriga föräldrauppdrag hittar du under länken arbetsbeskrivningar. Läs gärna noggrant där, vet ni mer exakt vad det är ni tar ställning till.

Det centrala är att man går in i Småfolkets föräldrakooperativ med en beredskap att bidra enligt överenskommelse, attityden att vi alla behövs, att vi samarbetar för det gemensamma målet att våra barn ska ha så goda dagar som möjligt tillsammans med sina pedagoger.